Akcjonariusze

Informacje dla Akcjonariuszy Spółki

Dane podstawowe o spółce

Spółka pod firmą Horyzont Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Kolistej 25, kod pocztowy 40-486, powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 02.05.2019 roku sporządzonej przez Notariuszkę Kingę Bednarz w Kancelarii Notarialnej Zuzanna Wojtaszek-Błazińska, Kinga Bednarz spółka cywilna, 40-101 Katowice przy ulicy Chorzowskiej 108. Rep. A numer 2218/2019.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000790021

Dane teleadresowe spółki

Horyzont Media S.A.

Katowice 40-486
ul. Kolista 25 / 103
email: biuro@horyzontmedia.pl
REGON: 383935159
NIP: 9542806224
KRS: 0000790021
Kapitał zakładowy 800 000,00 wpłacony w całości

Aktualności

30.12.2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Horyzont Media S.A.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Prezes zarządu Spółki Akcyjnej Horyzont Media z siedzibą w Katowicach, kod 40-486, ul. Kolista 25, zwołuje na dzień 15 stycznia 2020 roku
na godz. 11:00, w Katowicach, przy ul. Kolistej 25 / 103, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Horyzont Media S.A.,

>> Pełen tekst zawiadomienia <<

23.07.2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Horyzont Media S.A.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Prezes zarządu Spółki Akcyjnej Horyzont Media z siedzibą w Katowicach, kod 40-486, ul. Kolista 25, zwołuje na dzień 7 sierpnia 2020 roku na godz. 12:00, w Katowicach, przy ul. Żelaznej 4, w Kancelarii Notarialnej „Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, Kinga Bednarz”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Horyzont Media S.A.

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 23.07.2020r_na WWW

Sprawozdanie Finansowe HM SA 2019

Sprawozdanie Zarządu HM SA 2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej HM SA 2019

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta HM SA 2019

KSIĘGA AKCYJNA SPÓŁKI HM SA _23.07.2020

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HM SA 2019

30.09.2020

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Horyzont Media S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Horyzont Media  Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
 

30.11.2020

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Horyzont Media S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Horyzont Media  Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.